(ร่าง) Thai NCD Implementation Guide
0.1.0 - ci-build Thailand flag

(ร่าง) Thai NCD Implementation Guide - Local Development build (v0.1.0). See the Directory of published versions

Home

Official URL: https://rathpanyowat.github.io/ncd-th-ig-demo/ImplementationGuide/ncd-th-ig Version: 0.1.0
Draft as of 2022-02-23 Computable Name: ThaiNCDIG

ที่มาและเหตุผล

คณะปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกำหนดกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)​ จำนวน 5 กิจกรรม ซึ่งต่อมาทางคณะทำงานเห็นว่าทั้ง 5 กิจกรรมล้วนมีความเกี่ยวเนื่องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้มีการกำหนดกิจกรรม Big Rock ที่ 6 ขึ้น ซึ่งในกิจกรรม Big Rock 6 มีหลายโครงการย่อย หนึ่งในนั้นคือการสร้างต้นแบบ (prototype) ของ National Digital Health Platform (NDHP) โดยต้องมีการกำหนดมาตรฐานในส่วนประกอบต่าง ๆ (components) ของ NDHP

เนื่องจาก NDHP นั้นสามารถใช้ในกิจกรรมทางสาธารณสุขได้หลากหลาย ในปีนี้ ทางคณะทำงานจึงได้มุ่งเป้าที่จะนำต้นแบบนี้ไปใช้กับการดูแลรักษาเรื่องโรคไม่ติดต่อ (Non-communicable disease - NCD) ซึ่งสอดคล้องกับกิจกรรม Big Rock 2 ของการปฏิรูปด้านสาธารณสุข

ในการนี้ Standard and Interoperability Lab Thailand (SIL-TH) จึงได้จัดทำร่าง FHIR Implementation Guide (IG) สำหรับให้โครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านมาตรฐาน FHIR ได้